Yurt Içi Posterler

 1. Özmen N, Bozkurt S, Büyükbeşe İ, Yıldırım B. Sezaryende sefalosporinlerle profilaksi. 8. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, Antalya, 1993
 2. Arıkan D, Daldal F, Solak M, Bozkurt S. Postmenopozal kanama ile başvuran hastaların endometrial biopsi sonuçlarının değerlendirilmesi. VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, 2000.
 3. Arıkan D, Daldal F, Arıkan İ, Bozkurt S. Normoglisemik anne bebeklerinde, kordon kanı insülin ve c-peptid değerleriyle doğum ağırlığının ilişkisi. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Antalya, 2001 (Artemis Suppl./Journal der Deutsch-Türkischen Gynaekologengesellschaft, 2001; Vol 2 (1): 83’te yayınlandı).
 4. Karatepe F, Huq GE, Karalı Y, Bozkurt S. Bir distosi olgusu. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Antalya, 2001 (Artemis Suppl./Journal der Deutsch-Türkischen Gynaekologengesellschaft, 2001; Vol 2(1): 112’de yayınlandı).
 5. Arıkan D, Bozkurt S, Arıkan İ, Abalı R. Postmenopozal dönemde tüberküloz endometrit: Olgu sunumu. 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 2001.
 6. Özkılıç T, Bozkurt S, Bozkurt E, Huq G. Vajinal ve servikal adenozis zemininde clear cell adenokarsinom birlikteliği. VIII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2002.
 7. Arıkan İ, Arıkan D, Karatepe F, Bozkurt S. Epitelyal ve nonepitelyal malign over tümör olgularında 17 yıllık deneyimimiz. V. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, 2003 (Artemis Suppl. 2003; Vol 4(2): 117’de yayınlandı).
 8. Vatandost MS, Özkılıç T, Arıkan D, Bozkurt S. Endometriozisin medikal tedavisinde triptorelin ve danazolün semptomları giderme üzerindeki etkinlikleri ve karşılaştırılması. V. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, 2003 (Artemis Suppl. 2003; Vol 4(2): 134’te yayınlandı).
 9. Karatepe F, Bozkurt S, Arıkan D, Şahin A, Ekiz M, Abalı R. Anormal uterin kanamalarda sonohisterografinin yeri. V. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, 2003 (Artemis Suppl. 2003; Vol 4(2): 134’te yayınlandı).
 10. Abalı R, Özkılıç T, Arıkan İ, Bozkurt S. Postmenopozal kanama ile semptom veren safra kesesi karsinomu olgusu. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2004.
 11. Uyar A, Abalı R, Bozkurt S, Arıkan D ve ark. Riskli gebelerde 3. trimestrde fetal Doppler USG’nin yeri. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Bursa, 2005.
 12. Albayrak S, Leblebici C, Bozkurt S ve ark. İmmunsuprese bir olguda serviks, vulva ve derinin preinvaziv lezyonları. 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2006.
 13. Aygül C, Albayrak S, Onat T, Bozkurt ER, Bozkurt S. Vulvar intraepitelyal neoplazide rekürrens. 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2006.
 14. Dursun N, Öznur M, Leblebici C, Arıkan İ, Bozkurt HS, Bozkurt HS. Normal, hiperplastik ve kanserli endometriumda galektin-3, östrojen, progesteron ekspresyonu ve FIGO Grade ile ilişkisi. 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Çeşme, 2006.
 15. Arıkan DC, Bozkurt S, Albayrak S. Hemodiyaliz hastalarında hormon profilleri ve menstrüel sikluslarının dseğerlendirilmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi, Antalya, 2006 (Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi Kongre Özel Sayısı Cilt 3, Mayıs 2006’da yayınlandı ).
 16. Koçyıldız ZÇ, Abalı R, Albayrak S, Bozkurt HS, Arıkan DC. Jinekolojik muayene sonrası gelişen dermoid kist torsiyonu.: Olgu sunumu. 5. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Antalya, 2006.
 17. Albayrak S, Abalı R, Onat T, Şenel I, Bozkurt HS. Gebelik ve meme kanseri; olgu sunumu. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ, 2007.
 18. Albayrak S, Abalı R, Ünal F, Erdener O, Bozkurt HS. Nörofibromatozis ve gebelik; olgu sunumu. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ, 2007.
 19. Gücin Z, Yıldız P, Bozkurt E, Arıkan D, Bozkurt S. Benign Brenner tumour of ovary: bilaterality, predominant mucinous component with big size: A case report. 17. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul, 2007.
 20. Bahar Ş, Abalı R, Bozkurt S, Turgut E, Dursun N. Masif asit ile seyreden bir seks kord stromal tümör olgusu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi, Antalya, 2007.
 21. Abalı R, Onat T, Altuntaş H, Bozkurt HS, Aygül C, Albayrak Kaya S. Primer ovaryen ektopik gebelik rüptürü: İki olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:26,2008.
 22. Abalı R, Koçyıldız Z, Bahar Ş, Bozkurt HS, Turgut NE. Kronik pelvik ağrılı bir olguda splenozis. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:26,2008.
 23. Abalı R, Albayrak Kaya S, Bozkurt HS, Aygül C, Çelik G. Total uterin prolapsuslu bir olguda travmaya bağlı intestinal perforasyon. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:28,2008.
 24. Abalı R, Bozkurt HS, Aksu M, Koçyıldız Z, Dursun N. Gebelikte servikovaginal sitolojik değişikliklerin değerlendirilmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:86,2008.
 25. Koçyıldız Z, Abalı R, Bozkurt HS, Bahar Ş, Canberk Ş. Uterin ekstrarenal Wilms tümörü: Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:86,2008.
 26. Abalı R, Turgut E, Arıkan DC, Onat T,Bozkurt HS. Muhtemelen Wolf kanalı kaynaklı kadın adneksiyal tümörü (FATWO): Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:98,2008.
 27. Abalı R, Koçyıldız Z, Bozkurt S, Albayrak Kaya S, Temel İ. Vulvanın Paget hastalığı: Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:98,2008.
 28. Şahin AE, Abalı R, Boran B, Yüksel A, Bozkurt HS. Üriner inkontinanslı hastalarda semptomlarla ürodinami bulgularının karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:148,2008.
 29. Abalı R, Albayrak Kaya S, Bozkurt S, Yüksel A, Yavuz Yurtsever Ç, Temel İ. Histeroskopik septum rezeksiyonu yapılan olguların değerlendirilmesi. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), Antalya.
 30. Haliloğlu B, Çelik A, Günenç Z, Bozkurt S, Özekici Ü. Bakırlı rahim içi araç (RİA) ve levonorgestrel içeren rahim içi araç (LVN-RİA) kullanan hastalarda uterin arter Doppler indekslerinin karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6: 24,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009).
 31. Haliloğlu B, Çelik A, Ünlügedik E, Yücel E, Günenç Z, Bozkurt S, Özekici Ü. Rahim içi araç kullanan hastalarda uterin arter Doppler indekslerinin menoraji ile ilişkisi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6:24,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009).
 32. Bahar Ş, Abalı R, Bozkurt HS, Boran B. Cerrahi menopozlu kadınlarda serum kemik turnover belirteçlerinin akut değişiklikleri ve kemik mineral dansitesi ile karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6:25,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009).
 33. Çelik A, Haliloğlu B, Tanrıöver Y, Midi A, Bozkurt S, Özekici Ü, Gönenç Z, Karaman A. Plazma hücreli vulvitis ve topikal steroidlere cevabı: Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6:30,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009).
 34. Haliloğlu B, Peker H, Çelik A, Küçükaşçı M, Bozkurt S, Özekici Ü. Asemptomatik Türk kadınlarında idrar yapma alışkanlıkları. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 6:86,2009 (VII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, Mayıs, 2009).
 35. Haliloğlu B, Peker H, Çelik A, İlter E, Küçükaşçı M, Bozkurt S, Özekici Ü. Asemptomatik Türk kadınlarında fonksiyonel mesane kapasitesi, 24 saatlik idrar volümü ve idrar yapma sıklığı üzerine etkili faktörler. IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, Ekim, 2009.
 36. Haliloğlu B, Peker H, Çelik A, İlter E, Yücel E, Bozkurt S, Özekici Ü. Asemptomatik Türk kadınlarında üriner günlük parametrelerinin gece ve gündüz farkı. IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, Ekim, 2009.
 37. İlter E, Çelik A, Haliloğlu B, Yücel E, Ercan G, Bozkurt S, Özekici Ü. A rare cause of virilzation of females; Congenital adrenal hyperplasia due to 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase deficiency. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7:29,2010 (VIII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs, 2010).
 38. Haliloğlu B, Çelik A, İlter E, Küçükaşcı M, Yener N, Manukyan M, Bozkurt S, Özekici Ü. Primer omental gebelik olgusu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7:39, 2010 (VIII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs, 2010).
 39. Haliloğlu B, Çelik A, İlter E, Ünlügedik E, Çoksuer H, Gündüz T, Midi A, Bozkurt S. Serviks uterinin elektrokoterizasyonu sonrası uygulanan hyaluronik asit-gümüş kombinasyonunun metaplazi ile iyileşme üzerine etkisi: Çift-kör, randomize pilot çalışma. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7:84, 2010 (VIII.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs, 2010).
 40. Çelik A, Haliloğlu B, İlter E, Ulu İ, Özekici Ü, Bozkurt S. Normal karyotipli anterior yerleşimli kistik higroma: Olgu sunumu. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi, İstanbul, Eylül 2010.
 41. İ.Ulu, E.İlter, A.Çelik, B.Haliloğlu, S.Bozkurt, Ü.Özekici. Kolposkopik Biopsi İle CIN III Tanı ve Tedavisi. I Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi  (20-22 Eylül 2012, İstanbul) (Poster Sunumu)
 42. B,Haliloğlu, T.Gündüz, A.Çelik, E.İlter, S.Bozkurt, M.Benhabib, Ü.Özekici. Single incision TOT-like procedure: Needleless (Contasure) Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (19-21 Ekim 2011, İstanbul) (Video Sunumu).
 43. İlter E, Yücel E Benli F, Gündüz T, Çelik A Haliloğlu B, Bozkurt S, Özekici Ü. Adneksial kitlelerin malign-benign ayrımında tümör belirteçleri CA-125, HE4 ve CA-125 ile HE4 kombinasyonunun preoperatif  değerlendirmede etkinliklerinin araştırılması. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, TJOD, Antalya, 2012 .

Başa Dön