Yurt Içi Yayınlar

 1. Tüzüner N, Bozkurt S, Aksoy F, Oruç N. Die histopathologische Differential-diagnose des cholestatischen Ikterus des Neuegeborenen.(Yenidoğan dönemindeki kolestatik ikterlerin histopatolojik ayırıcı tanısı), -iki dilde basılı-, III. Seminar über Leberkrankheiten mit internationaler Teilnehmer. Cerrahpaşa Hepatoloji Kongre Özel Sayısı, Sf. 47-50, İstanbul, 1980.
 2. Tüzüner N, Bozkurt S, Güngör F, Öz F. Meme kanserlerinde “Konak Savunma Etkeni” ve bunun prognozu belirleyen diğer etkenlerle ilişkisi. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg l981; 12: 428-439.
 3. Türkent M, Topçuoğlu S, Tolun N, Bozkurt S. Mastitis mikotika. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1983; 15: 111-118.
 4. Ertüngealp E, Erkün E, Bozkurt S, Yıldırım B. Kadın genital sisteminin multipl primer habis tümörleri. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1983; 14: 282-288.
 5. Atasü A, Bozkurt S. Kadın genital sisteminde kist hidatik. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1984; 15: 303-308.
 6. Ertüngealp E, Bozkurt S, Demirci N. Gebelik ve over karsinomu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1984; 16: 217-222.
 7. Aykan TB, Bozkurt ER, Aksoy B, Bozkurt HS, Demiröz F, Tokatlıoğlu Ş. Akciğerin intravasküler bronkioler ve alveoler tümörü. Türk Patoloji Dergisi 1986; 2: 168-174.
 8. Aydınlı K, Bozkurt S, Erkün E, Atasü T. Kadınlarda genital kanser insidensi. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1987; 1: 33-38.
 9. Bozkurt S, Ocak V. Plasenta olgunlaşmasının ultrasonografik ve anatomomorfolojik bulgularının karşılaştırılması. Kadın Doğum Dergisi 1987; 3: 145-151.
 10. Ocak V, Ergüney M, Bozkurt S. Normal ve sürmatüre gebelerde amniotik sıvıda human koryonik gonadotropin ve prolaktin düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1988; 2: 42-46.
 11. Bozkurt S. Cinsel olgunluk döneminde endometrium-hormon ilişkileri ve menstrüel siklusun histolojik fazları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1988; 20 (2): 1-9.
 12. Bozkurt ER, Bozkurt S. Endometrial polipler: İntrakaviter gelişmiş endometriosis? Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1988; 20 (2): 45-51.
 13. Bozkurt ER, Bozkurt S. Lenf bezlerinde selim inklüzyonlar. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1988;19: 175-181.
 14. Bozkurt S, Bozkurt ER, Özbek AB, Demirci N. Endometriumun primer epidermoid karsinomu. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1988; 19: 209-212.
 15. Bozkurt ER, Bozkurt S, Gençoğlu T. Sistemik sklerodermalı hastada gelişen derinin angiosarkomu (angiosarkomun etyopatogenezi hakkında klinik ve histopatolojik araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf. 229-233, Ankara, 1988.
 16. Bozkurt ER, Bozkurt S, Tomruk E. Kronik abdominal aktinomikoz zemininde gelişen derinin epidermoid karsinomu (derinin epidermiod karsinomları etyolojisinde etken olarak aktinomikoz lezyonları). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf. 234-239, Ankara, 1988.
 17. Bozkurt S, Bozkurt ER, Özveri R, Dinçmen S. Gebelik luteomu (Postpartum regresyon gösteren ve miadında gebelerdeki gebelik luteomlarında patolojik anatomik, klinik ve biokimyasal özellikler). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf. 240-245, Ankara, 1988.
 18. Bozkurt E, Bozkurt S. Overin adenomatoid tümörü. VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf. 246-249, Ankara, 1988.
 19. Bozkurt S, Bozkurt ER, Atkovar G. Serviks karsinomunda ışın yanıtı bulgularının prognozla ilişkisi. VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf. 277-281, Ankara, 1988.
 20. Bozkurt S, Bozkurt ER, Özbek B, Demirci N. Serviksin papiller adenofibromu. VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf. 282-285, Ankara, 1988.
 21. Bozkurt S, Bozkurt ER, Karalı Y, Alınç A. Gebelik + Nörofibromatosiste gelişen malign Schwannom (Gebeliğin nörofibromlar üzerine etkisi hakkında araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf. 310-314, Ankara, 1988.
 22. Bozkurt ER, Bozkurt S. Lenf bezlerinde selim epitelial ve nonepitelial inklüzyonlar (lenf bezi metastazı izlenimini veren ve primeri bulunamayan malign melanomlar ve tiroidin folliküler karsinomları ile ilişkileri üzerine kliniko-patolojik araştırma). VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, Cilt 1, Sf. 324-331, Ankara, 1988.
 23. Bozkurt S. Serviks karsinomunda sitolojik ışın ve duyarlılaşma yanıtı (RR ve SR-Testi) –Prognostik değeri. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1989; 3: 54-59.
 24. Ünal O, Bozkurt S, Aksu F, Bozkurt ER, Arvas M. Disfonksiyonel uterus kanamalarının acil tedavisinde yüksek doz gestajen tedavisinin histolojik değeri. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1989; 3: 105-112.
 25. Ünal O, Bozkurt S, Bozkurt ER. Abortus spesimenlerinde koryon villus identifikasyonu, Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1990; 22: 163-167.
 26. Bozkurt ER, Bozkurt S, Bacanakgil H. Kompleks atipik endometrium hiperplazisinde medikal tedavi. Hipokrat 1992; 2: 28-30.
 27. Küpelioğlu D, Çağlar D, Bozkurt S, Yıldırım B. III. trimestredeki gebelerde hepatit belirteçlerinin taranması: Preliminer çalışma.  Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1994; 8: 58-61.
 28. Altuğ M, Tuna T, Küpelioğlu D, Kasabalıgil A, Bozkurt S. Amniotik sıvı volümü, plasental grade ve plasental morfolojik değişikliklerin fetal prognoz açısından değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1994; 2(2): 112-115.
 29. Ateşalp F, Bozkurt S, Yıldırım B. Postpartum kanamalar. İstanbul Tıp Derg 1995;1(3): 30-34.
 30. Bozkurt S, Çek D, Erhan G, Bağbozan G. Bir vulva kanseri olgusunda iki taraflı femoral transpozisyon flebi ile rekonstrüksiyon. İstanbul Tıp Derg 1995; 1(3): 48-50.
 31. Küpelioğlu D, Bozkurt S. Jinekolojik laparotomilerde ve seksiyolarda çemberli dreyp ile yara enfeksiyonu proflaksisi. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 1996; 10: 44-47.
 32. Erhan G, Aydın T, Bozkurt S: Primer dismenore sağaltımınında Etodolac’ın etkinliği, İstanbul Tıp Derg 1996; 1(4): 16-19.
 33. Ateşalp F, Erhan G, Bozkurt S, Köten M. Bir olgu nedeniyle interstisyel (kornual) gebelik. İstanbul Tıp Derg 1996; 1(4): 43-46.
 34. Akça N, Erhan G, Bozkurt S, Bozkurt ER. Lokal östriol ve konjuge östrojenin vagina epitel gelişimi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. T Klin J Gynecol Obst 1997; 7: 37-40.
 35. Erhan G, Bektaş H, Özsoy A, Bağbozan G, Bozkurt S. Pelvik kitlelerin ayırıcı tanısında arteria iliaca externa anevrizması (nadir bir olgu). İstanbul Tıp Derg 1998; 2: 50-52.
 36. Gider F, Arıkan DC, Bozkurt S, Behzatoğlu K ve ark. Uterine leiomyomda aktinomiçes enfeksiyonu. İstanbul Tıp Derg 1999; 3(3): 44-47.
 37. Gider F, Arıkan DC, Köten M, Bozkurt S. İlk trimester ultrasonografisinde göbek kordon uzunluğunun değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Derg 1999; 3(4): 14-19.
 38. Arıkan D, Daldal F, Arıkan İ, Bozkurt S. Normoglisemik anne bebeklerinde, kordon kanı insülin ve C-Peptid değerleri ile doğum ağrılarının ilişkisi. İstanbul Tıp Derg 2001;  4(2): 32-39.
 39. Karatepe F, Huq GE, Karalı Y, Bozkurt S. Leiomyomatozis Peritonealis Disseminata. İstanbul Tıp Derg 2001; 4(2): 44-46.
 40. Karatepe F, Abalı R, Bozkurt S, Arıkan İ, Şahin AE. Anormal uterin kanamaların değerlendirilmesinde sonohisterografinin yeri, Jinekoloji ve Obstetrik Derg. 18: 44-49, 2004.
 41. Yıldırım Erdoğan N, Özgün Geçer M, Özkılıç T, Dursun N, Erdener O, Bozkurt S. İntraligamenter lokalizasyonlu kist hidatik olgusu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2004; 34.
 42. Solak Vatandost M, Özkılıç T, Arıkan İ, Abalı R, Arıkan D, Bozkurt S.  Endometriozisin medikal tedavisinde Triptorelin ve Danazol’ün semptomları giderme üzerindeki etkinlikleri ve karşılaştırılması. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 2004; 18: 225-231.
 43. Abalı R, Arıkan İ, Bozkurt S, Arıkan D, Erdener O. Primer amenore nedeni olarak Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu: Olgu sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Derg 2004; 18: 246-250.
 44. Arıkan İİ, Arıkan DC, Abalı R, Özkılıç T, Bozkurt S, Keçik B. Epitelyal ve nonepitelyal malign over tümör olgularında 17 yıllık deneyimimiz. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(1): 9-12.
 45. Özkılıç T, Abalı R, Arıkan İ, Bozkurt S, Huq G. Vajinal ve servikal adenozis zemininde clear cell adenokarsinom birlikteliği. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(1): 34-37.
 46. Karatepe F, Bozkurt S, Erdener O, Özyurt R, Arıkan İ. Postmenopozal kanamaların etiyolojisinin belirlenmesinde sonohisterografinin etkinliğini gösteren iki vaka çalışması. İstanbul Tıp Derg  2004; 5(1): 47-50.
 47. Arıkan İ, Arıkan D, Daldal F, Bozkurt S. Postmenopozal kanama ile başvuran hastaların endometrial biopsi sonuçlarının değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(2): 5-8.
 48. Arıkan İ, Bozkurt S, Arıkan D, Behzatoğlu K, Abalı R. Postmenopozal dönemde tüberküloz endometrit: Olgu sunumu. İstanbul Tıp Derg  2004; 5(2): 30-34.
 49. Arıkan İİ, Arıkan DC, Abalı R, Özkılıç T, Bozkurt S. Epitelyal ve nonepitelyal malign over tümörleri. Retrospektif araştırma. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(4): 20-22.
 50. Abalı R, Özkılıç T, Arıkan İ, Bozkurt S, Leblebici C. Postmenopozal kanama ile semptom veren safra kesesi karsinomu olgusu. İstanbul Tıp Derg 2004; 5(4): 49-52.
 51. Arıkan İİ, Abalı R, Ulus T, Arıkan DC, Bozkurt S, Keçik B. Uterus korpus kanseri olgularında 20 yıllık deneyimimiz. İstanbul Tıp Derg 2005; 6(4): 1-6.
 52. Uyar A, Abalı R, Albayrak S, Bozkurt S ve ark. Üçüncü trimesterdeki riskli gebelerin değerlendirilmesinde fetal renal arter Doppler ultrasonografinin yeri. İstanbul Tıp Derg 2005; 6(3): 1-4.
 53. Albayrak S, Arıkan D, Yüksel A, Bozkurt S ve ark. Habitüel abortuslu bir olguda acil serklaj operasyonu. 2006; 7(1): 40-42.
 54. Abalı R, Bozkurt S, Arıkan İ ve ark. Serviksin prekanseröz lezyonlarının değerlendirilmesinde sitoloji, kolposkopi, histoloji ve human papillomavirusün yeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2006; 20: 38-45.
 55. Özkılıç T, Arıkan İ, Abalı R, Arıkan D, Bozkurt S. Polikistik over sendromu hastalarının tedavisinde metforminin klinik ve biyokimyasal etkileri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi  2006; 20: 11-19.
 56. Dursun N, Öznur M, Leblebici C, Güzel Çay T, Arıkan İ, Bozkurt HS, Bahadır F. Normal, hiperplastik ve kanserli endometriumda galektin-3, östrojen, progesteron ekspresyonu ve FIGO Evre ile ilişkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2007; 37.
 57. Bahar Ş, Abalı R, Bozkurt S, Turgut E, Dursun N: Nadir bir seks kord stromal tümör olgusu. İstanbul Tıp Derg 2007; (8): 49-52.
 58. Bozkurt S. Ekstrauterin gebelikte medikal tedavi. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Konuşmacı Özetleri Kitabı, 2009; 86-89.
 59. Abalı R, Bozkurt HS, Aksu M, Koçyıldız Z, Dursun N. Gebelikte servikovaginal sitolojik değişikliklerin değerlendirilmesi. Maltepe Tıp Derg 2009; 1(1): 38-46.
 60. Şahin AE, Abalı R, Yüksel A, Boran B, Bozkurt HS, Temel İ. Üriner inkontinanslı hastalarda semptomlarla ürodinami bulgularının karşılaştırılması. Maltepe Tıp Derg 2009; 2(1): 36-42.
 61. Haliloğlu B, Çelik A, İlter E, Gündüz T, Bozkurt S, Özekici Ü. Rahim içi araç kullanan kadınlarda gelişen menorajinin uterin kan akımı ile ilişkisi. Maltepe Tıp Derg 2010; 2(1): 5-7.
 62. İlter E, Çelik A, Haliloğlu B, Ercan G, Yücel E, Bozkurt S, Özekici Ü. A rare cause of virilization of females; congenital adrenal hyperplasia due to 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase enzyme deficiency. Maltepe Tıp Derg 2010; 2(1): 31-34.
 63. Günenç Z, Bingöl B, Çelik A, Bozkurt S, Özekici Ü. Laparoscopic surgery of interstitial (cornual) pregnancy, a case report. J Turkish German Gynecol Assoc 2010; 11(2): 102-104.
 64.  Haliloğlu B, Çelik A, İlter E, Küçükaşçı M,Yener N, Manukyan M, Bozkurt S, Özekici Ü. Primary omental pregnancy: Case report. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2011; 21 (4): 299-301.
 65. Albayrak Kaya S, Abalı R, Onat T, Bozkurt HS, Senel I. Gebelikte meme kanseri metastazına bağlı nörolojik defisit: Olgu sunumu (Neurological deficit due to breast cancer metastasis during pregnancy: a case report). Türk Onkoloji Dergisi 2011;26(3):000-000 doi: 10.5505/tjoncol.2011.380.
 66. E.İlter, A.Çelik, T.Gündüz, B.Haliloğlu, M.Küçükaşcı, M.Benhabib, S.Bozkurt Ü. Özekici. 400 μg Oral and Vaginal Misoprostol Comparison Before Manual Vacuum Aspiration for Voluntary Termination of Pregnancy Before 10 Weeks Gestation. Maltepe Medical Journal 2012; 4(1):24-30
 67. A.Çelik, E.İlter, B.Haliloğlu, T.Gündüz, İ.Ulu, S.Bozkurt Ü. Özekici. Anterior Cystic Higroma  With Normal Karyotype Maltepe Medical Journal 2012; 4(1):41-2

Başa Dön